ประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมนายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับจังหวัด:เครือข่ายเยาวชน) หนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ” เสริมพลังเยาวชน สร้างพลังต้านทุจริต ” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร