Skip to content

รับสมัคร/โอนย้าย

ขอยกเลิกประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

คำชี้แจง : ขอยกเลิกประกาศฉบับ เลขที่ ๗๐๗/๒๕๖๕  ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เนื่องด้วยมีความคาดเคลื่อนใ… Read More »ขอยกเลิกประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง